Będzie cieplej – sprawdź współczynnik U

Bedzie-Cieplej-YTONG-SILKA

Według szacunków straty ciepła przez ściany zewnętrzne mogą wynosić nawet 30{2120fb0970701e8fc49a094a701b5aa111b23d4a935126a9fac59f63385c2cc7} w ogólnym bilansie energetycznym budynku. Odpowiednia izolacyjność ścian ma zatem ogromny wpływ na koszty ogrzewania naszego domu. Izolacyjność cieplną przegrody określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Jaka wartość tego parametru jest wymagana i jakie materiały do budowy ścian wybrać, aby była ona ciepła – m.in. o tym w poniższym vademecum.

Współczynnik U – definicja

Inwestorzy planujący budowę domu powinni mieć świadomość, że każda przegroda – ściany, okna, drzwi, stropy, itd. – musi spełniać wymagania odnośnie izolacyjności cieplnej.
Warto zatem sprawdzić, jaki współczynnik U osiągniemy dla poszczególnych przegród naszego domu, w tym dla ścian zewnętrznych. Dlaczego jest to tak ważne i czym zatem jest współczynnik U? Współczynnik przenikania ciepła to parametr oznaczony symbolem U, podawany w jednostkach W/(m2K), który określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Na jego podstawie można określić straty cieplne osobno dla danej przegrody. Niska wartość współczynnika U oznacza, że ubytki ciepła będą niewielkie, co będzie miało ogromny wpływ na nasze przyszłe rachunki za ogrzewanie. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także od charakteru przegrody.

Aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła, trzeba znać współczynniki przewodności cieplnej λ (lambda) dla materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ocieplających, a także grubości warstw wszystkich materiałów murowych, izolacyjnych i wykończeniowych, z których złożona jest przegroda. Przy określaniu wartości współczynnika U uwzględnia się również ewentualne mostki termiczne oraz nieszczelności izolacji – jeśli takie występują, wartość współczynnika wzrasta. Współczynnik przewodzenia ciepła to z kolei parametr oznaczony symbolem λ, podawany w jednostkach W/mK, który określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię z materiału o danej grubości, jeśli różnica temperatur między dwiema jego stronami wynosi 1K. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać izolacyjność cieplną. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji. Wartości obu współczynników można odnaleźć w normie PN-EN ISO 6946:1999. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. Wartości mogą się zmieniać wraz z udoskonaleniem technologii produkcyjnej danego materiału budowlanego. Dodatkowo, producenci poszczególnych materiałów podają wartości obu współczynników dla swoich rozwiązań.


Małgorzata Bartela, Product Manager Ytong, Silka.

Świadomi inwestorzy, którzy teraz planują budowę domu już myślą o przyszłości. Starają się, aby zarówno projekt domu, jak i materiały do jego budowy spełniały wymagania na 2021 rok. To bardzo rozsądne podejście, gdyż dzięki temu za kilka lat ich domy będą mogły funkcjonować na rynku nieruchomości, cały czas spełniając normy określone przepisami


Współczynnik U, a przepisy prawne

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zaostrza wymagania termoizolacyjności budynków. Maksymalna wartość współczynnika przenika ciepła U dla ścian zewnętrznych wynosi aktualnie 0,25 W/(m2K), wcześniej było to 0,30 W/(m2K). W rozporządzeniu zapisane są kolejne etapy ograniczania zużycia energii, które nastąpią w latach 2017 i 2021 – wówczas współczynnik U dla ścian wyniesie odpowiednio 0,23 W/(m2K) oraz 0,20 W/(m2K). Nowe warunki techniczne to efekt dostosowywania polskich przepisów budowlanych do wymogów Unii Europejskiej w zakresie obniżania energochłonności obiektów użytkowych i mieszkalnych. Zakładają one stopniowe wprowadzanie zmian w przepisach budowlanych krajów członkowskich tak, by od 2021 roku wszystkie nowe budynki były budowane w standardzie niemal zeroenergetycznym.

Współczynnik U, a wybór materiału na ściany zewnętrzne

Zanim dokonamy wyboru materiałów budowlanych, warto poszukać wśród tych, które mają jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ. W kontekście racjonalnego zarządzania energią należy zwrócić także uwagę na bezwładność termiczną materiału, która jest związana z dłuższym czasem oddawania ciepła przez ściany. Właściwości cieplne zmieniają się przede wszystkim, w zależności od technologii budowy, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej ścian oraz szczelności konstrukcji. Inną bezwładność cieplną będzie miał dom murowany a inną np. drewniany dom szkieletowy. Inwestor może się oprzeć na informacji producenta o tym czy dany materiał ma wysoką czy niską bezwładność ciepła. Dodatkowo może przyjąć, że ta właściwość materiału zależy od masy – im większa masa materiału budowlanego, tym większa jego bezwładność cieplna. Jest to właściwość istotna dla komfortu cieplnego w domu. Budynki o niskiej inercji cieplnej szybko nagrzewają się od słońca i szybko wychładzają w nocy. Budynki o wysokiej inercji cieplnej utrzymują bardziej stałą temperaturę, ponieważ magazynują ciepło w ciągu dnia, a oddają je po zachodzie słońca, gdy powietrze ochładza się.

W kontekście odpowiedniej termoizolacyjności ściany istotna jest również jej jednorodność, czyli dopasowanie wszystkich elementów do materiału, z którego została wymurowana. Zastosowanie do budowy ścian rozwiązań systemowych od jednego producenta – bloczków, zaprawy, stropów, nadproży, kształtek U pozwoli uzyskać powierzchnię o podobnych parametrach termicznych. Przy jednorodnej materiałowo ścianie lepiej zabezpieczone będą miejsca szczególnie narażone na występowanie mostków termicznych np. ościeża okien, miejsca przy balkonach, przy fundamentach. Lepsza izolacyjność termiczna (zbliżona do izolacyjności muru) systemowych elementów, na przykład stropów czy nadproży, także pomaga chronić przed mostkami termicznymi, odpowiedzialnymi za straty ciepła. Wszystko to ma wpływ na obniżenie przyszłych rachunków za ogrzewanie.

Ściany jednowarstwowe

W przypadku ściany jednowarstwowej uzyskamy współczynnik U zgodny z wymogami, wykorzystując do budowy Ytong Energo. Zastosowanie bloczków o grubości 36,5 cm da nam wartość współczynnika U=0,25 W/(m2K), z kolei Ytong Energo+ o grubości 48 cm pozwoli na osiągnięcie U=0,17 W/(m2K). Co więcej, ściana zbudowana z tego materiału spełni parametry przewidziane nie tylko na dziś, ale również w 2021 roku.

Ściany dwuwarstwowe

W przypadku ściany dwuwarstwowej można zastosować wybrany materiał nośny – Ytong Energo, Ytong Forte, Ytong PP lub Silka oraz docieplenie odpowiednio dobranymi płytami izolacyjnymi Multipor (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,043 [W/(m2K)]). W rezultacie otrzymujemy ciepłą, oddychającą, jednorodną ścianę. Nowe parametry spełni m.in. ściana wzniesiona z materiałów Ytong Energo 30 cm + płyta Multipor 6 cm; Ytong Forte 24 cm + płyta Multipor 8 cm, czy też Silka E24 + płyta Multipor 15 cm. Warto także podkreślić, że wykorzystując bloczki Ytong dedykowane do ściany dwuwarstwowej możemy uzyskać wymagany współczynnik U = 0,25 W/(m2K), używając cieńszej warstwy izolacji, co przekłada się również na grubość muru.

Ściany dwuwarstwowe – propozycje rozwiązań dla współczynnika U = 0,25 W/(m2K)

WspolczynnikU-Tabela-Sciany-Dwuwarstwowe

Ściany z ociepleniem – minimalna grubość muru do osiągnięcia współczynnika U = 0,25 W/m2K

WspolczynnikU-Tabela-Sciany-Ocieplenie


Xella Polska Sp. z o.o.,  ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa
Telefon: +48 22 573 20 00, Telefaks: +48 22 573 20 70
Infolinia: +48 29 767 03 60, Infolinia: 0 801 122 227
www.ytong-silka.pl

Sprawdź również inne artykuły z tej kategorii

Dodaj komentarz